งานการเงินงานเบิกจ่าย2หนังสือและระเบียบ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้ (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ ศธ 0581.15/- : ณ วันที่ 15 ต.ค. 2558
*เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้ (ฉบับที่ 2)