งานเบิกจ่าย2หนังสือเวียน

มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/5888
: ณ วันที่ 4 พ.ย. 2558
*มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2559