ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การจ่ายเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ลว. 3 ธ.ค. 2558

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0406.5/ว491 ลว. 3 ธ.ค. 2558
*เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494