ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0406.5/ว475 ลว. 24 พ.ย. 2558
*หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม