งานพัสดุหนังสือเวียน

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2559

**เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ