ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุหนังสือและระเบียบ

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ลว. 6 ม.ค.59

หนังสือจากสำนักงบประมาณ
ที่ นร 0704/ว 37 : ลงวันที่ 6 ม.ค. 2559
*เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ