ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0432.4/ว21 ลว. 14 ม.ค. 2559
*เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง <<คลิกดาวน์โหลด>>

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบบำเหน็จบำนาญ (Pensions’ Electronic Filing)