ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

กำหนดให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ลว. 2 ก.พ. 2559

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.4/ว57 ลว. 2 ก.พ. 2559
*เรื่อง การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ