ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเงิน

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ

หนังสือเวียนกองคลัง
ที่ ศธ.0581.15/457 : ลงวันที่ 26 ม.ค. 2559
*เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ