ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ตามแนวทาง e-market และ e-bidding

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว145
*การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)