ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1

ประกาศราคากลางงานวิจัย (เพิ่มเติม)

ประกาศราคากลางงานวิจัย ::


1. เจ้าของโครงการ : กองนโยบายและแผน
เรื่อง: การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
2. เจ้าของโครงการ : คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ [button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/03/ราคากลางงานวิจัย_250359_กนผ_ศิลปศาสตร์.pdf” target=”blank” style=”glass” background=”#d59cff” color=”#000000″ size=”2″]<< คลิกเอกสาร >>[/button]

3. เจ้าของโครงการ : คณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง : การศึกษาศักยภาพการแข่งขันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน [button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/04/ราคากลางงานวิจัย_050459_บริหาร.pdf” target=”blank” style=”glass” background=”#d59cff” color=”#000000″ size=”2″]<< คลิกเอกสาร >>[/button]