ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1

ประกาศราคากลางงานวิจัย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลางงานวิจัย ::


1. เจ้าของโครงการ : คณะคหกรรมศาสตร์
เรื่อง : ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ [button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/04/ราคากลางงานวิจัย_260459_คหกรรม.pdf” target=”blank” style=”glass” background=”#d59cff” color=”#000000″ size=”2″]<< คลิกเอกสาร >>[/button]

2. เจ้าของโครงการ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เรื่อง : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน [button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/04/ราคากลางงานวิจัย_260459_สื่อสาร.pdf” target=”blank” style=”glass” background=”#d59cff” color=”#000000″ size=”2″]<< คลิกเอกสาร >>[/button]