ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย

ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2561
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561) (PDF FILE)
ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2560
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) (PDF FILE)
ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2558
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558) (PDF FILE)
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558) (PDF FILE)
ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2557
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557) (PDF FILE)
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557) (PDF FILE)
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557) (PDF FILE)
ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2556
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556) (PDF FILE)
ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2555
☛ แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (DOC FILE)
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555) (PDF FILE)
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555) (PDF FILE)
ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2553
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒฺประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553) (PDF FILE)
☛ ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในวงวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553) (PDF FILE)
ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2551
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2551) (PDF FILE)
ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2550
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ. 2550 (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550) (PDF FILE)
ระเบียบ มทร.พระนคร เกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ.2547
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547 (ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547) (PDF FILE)
☛ เอกสารแนบท้ายระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547 (ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547) (DOC FILE)