ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย2

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ในปีงบประมาณ 2559

หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1967
: ณ วันที่ 28 เม.ย. 2559
*เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559