กิจกรรมและผลงานงานบริหารทั่วไปภาพกิจกรรม

ประชุมยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินครั้งที่ 1/2559

[carousel source=”media: 6363,6364,6361,6360″ limit=”7″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no”] [heading size=”18″]

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่าง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

[/heading]