กิจกรรมและผลงานงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)

[carousel source=”media: 6381,6380,6384,6383,6382,6385″ limit=”7″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no”]


[carousel source=”media: 6386,6387,6388,6389,6401,6391,6392,6393,6394″ limit=”10″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no”]

[heading size=”18″]

คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้เข้าศึกษาดูงาน ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

[/heading]