ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเงิน

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ธนาคารกรุงไทย

ประกาศหน่วยงานภายนอก : ที่ รกพ.2 1311/2559
* เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วย Any IDnew_icon