ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเงิน

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์” (Prompt Pay)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0420.5/ว 561
* เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (PromptPay)”new_icon