ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.59
* เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน