งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

ผังการปฏิบัติงาน กองคลัง

[intranet]

ผังปฏิบัติงานกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (pdf)

ผังปฏิบัติงานกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร auto preview (ppt)

[document url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/09/รวมเล่มNew_v3_03082559.pdf” width=”800″ height=”600″]

[/intranet]