กิจกรรมและผลงานงานพัสดุภาพกิจกรรม

ราชมงคลพระนคร สัมมนา TOR เข้มเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

[heading size=”18″]

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา แนวทางการกำหนด TOR และการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาพัสดุ
ที่มีคุณภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

[/heading]

[carousel source=”media: 6711,6732,6715,6714,6713,6730,6731″ limit=”10″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”]

[carousel source=”media: 6710,6709,6717,6718,6719,6720,6721,6722″ limit=”10″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”]