งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)ภาพกิจกรรม

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างในระบบสารสนเทศ (ระบบงาน BPM ,HRM และ ERP)

ภาพบรรยากาศ [carousel source=”media: 7224,7226,7227,7231,7229,7228,7230″ limit=”10″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”] [carousel source=”media: 7234,7233,7232,7235″ limit=”10″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”] [heading size=”16″]

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างงบประมาณในระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรของมทร.พระนคร (ระบบงาน BPM ,HRM และ ERP) สำหรับปีงบประมาณ พศ. 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์ และห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

[/heading]