งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0405.2/ว 312 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2559 **เรื่อง ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น