งานพัสดุหนังสือเวียน

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ที่ 816/2559
**เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559