ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

ประกาศ ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ลงวันที่ 31 ส.ค. 2559

**เรื่อง ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้