ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุหนังสือเวียน

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียน : ที่ ศธ 0581.15/810
**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

[highlight background=”#fcf8a4″ color=”#fc0b6f”]และส่งสำเนาคำสั่งฯ มาที่งานพัสดุ กองคลัง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559[/highlight]