ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559
**เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ