ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)

การประชุม เรื่องการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ERP เพื่อรองรับ ปีงบประมาณ 2560

[carousel source=”media: 7645″ limit=”8″ link=”lightbox” target=”blank” width=”480″ height=”320″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”]

ฝ่ายบัญชี , งบประมาณ และงานพัฒนาระบบบริหารงานคลังได้ปรึกษากับ
ทางบริษัท Innoviz Solutions เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ERP
เพื่อรองรับปีงบประมาณ 60 โดยมีหัวข้อในการประชุมเกี่ยวกับ
Dimension ของมทร. ที่จะใช้ในปีงบประมาณ 60

[/heading]