งานพัสดุหนังสือเวียน

ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/877 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2559 **เรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด ปี 2560