งานพัสดุหนังสือเวียน

ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่าย – ส่งแบบฟอร์มมายังงานพัสดุ ภายในวันที่ 27 ก.ย. 59

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/986 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2559

**เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่าย