งานงบประมาณหนังสือเวียน

มาตรการเร่งรัดและแนวปฏิบัติในการบริหารและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560

หนังสือเวียน : ที่ ศธ 0581.15/4297

[intranet]

าตรการเร่งรัดและแนวปฏิบัติในการบริหารและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม
มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

[/intranet]