งานการเงินหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.2/ว 56 : ลงวันที่ 30 พ.ค. 2559
*เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ