งานบริหารทั่วไปภาพกิจกรรม

การประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดสรร ประจำปีงบประมาณ59

[carousel source=”media: 7413,7411,7412,7410″ limit=”10″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”] [heading size=”18″]

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในการประชุม
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

[/heading]