ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

แก้ไขประกาศอัตราค่าบริการเบิกจ่าย ค่าบริการทางทันตกรรม

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.2/ว 369 ลว. 21 มิ.ย.59

*ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรมและซ้อมความเข้าใจ การเบิกจ่ายค่าฟันเทียมและอุปกรณ์