งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)ภาพกิจกรรม

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ 2560

[carousel source=”media: 7941,7945,7943,7944,7942,7940,7939,7938″ limit=”8″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”] [heading size=”18″]

เจ้าหน้าที่กองคลังได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
ในแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อให้รองรับโครงสร้างงบประมาณใหม่รวมถึง
การปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทั้ง 3 ระบบ (BPM, HRM, และ ERP)
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

[/heading]