งานพัสดุหนังสือเวียน

เอกสารเพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/1041 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559

**เรื่อง นำส่งเอกสาร   << ดาวน์โหลดเอกสารแนบ >>


หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
เรื่อง กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์