งานงบประมาณแบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1100 ลงวันที่ 17 ต.ค. 59

เรื่อง รายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยให้นำส่งกองคลังภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด [intranet]

[/intranet]