ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP)ภาพกิจกรรม

ประชุมร่วมหารือแนวทางการคำนวณเงินเดือน

[carousel source=”media: 8371,8369,8370″ limit=”10″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”]

 [heading size=”18″]

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ทีมงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง ได้ร่วมประชุมหารือ
แนวทางการคำนวณเงินเดือน (คิดเป็นวัน) โดยมีเจ้าหน้าที่
งานเบิกจ่าย 1, งานงบประมาณ กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองคลัง

[/heading]