ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประกาศ กองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/243 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

***เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560