ข่าวประชาสัมพันธ์งานงบประมาณ

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560