งานพัสดุ

การประชุมหารือแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

[carousel source=”media: 9143,9144,9145,9146,9147,9148,9149,9150″ limit=”8″ link=”lightbox” target=”blank” width=”800″ height=”400″ items=”1″ title=”no” arrows=”no” pages=”yes”] [heading size=”18″]

การประชุมหารือแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 คณะบริการธุรกิจ
(เอกสารประกอบการบรรยาย)

[/heading]