ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

☛  หนังสือเวียนเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560