ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

☛  หนังสือเวียนเลขที่ ศธ 0501(6)/ว 1461 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560