ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

☛  หนังสือเวียนเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560