ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ

☛  หนังสือเวียนเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560