ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

☛  หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ฉบับ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
☛  หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 7 ฉบับ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
☛  หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ฉบับ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560