กิจกรรมและผลงาน

กองคลังขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมจิตต์ มหัธนนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับนางนงลักษณ์ ทองนาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง