งานพัสดุ

Workflow วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

☛ Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 << รายละเอียด ... คลิก >>