โครงการ / ประกาศ / กิจกรรม

โครงการปรับกระบวนทัศน์งานด้านบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561

โครงการปรับกระบวนทัศน์งานด้านบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561
ณ รอยัลพลา คริฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง