ประกาศกองคลัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ ศธ 0581.15/262 ลว 9 ตุลาคม 2561)

☛ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ ศธ 0581.15/262 ลว 9 ตุลาคม 2561) (เอกสารประกาศ)